Starši se že od trenutka, ko izvejo, da pričakujejo otroka, sprašujejo, kakšna bo njegova prihodnost in zanj kujejo načrte. Vendar nekateri s časom ugotovijo, da otrokov razvoj ne poteka povsem tako, kot so načrtovali. Pri nekaterih otrocih je mogoče opaziti odstopanje od začrtanih smernic razvoja in ti otroci potrebujejo veliko pomoči in strokovnega svetovanja.

V kolikor starši pri svojem otroku opazite zaostanke na posameznih področjih razvoja in ste mnenja, da bi bilo za otrokov nadaljnji razvoj potrebno zagotoviti dodatno strokovno pomoč, se obrnite na svetovalno delavko, gospo Sonjo Bobek Simončič, na telefonsko številko 07 49 69 54007 49 69 540, ki vam bo posredovala vse potrebne informacije. Starši sprožite postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami za pridobitev dodatne strokovne pomoči tako, da podate zahtevo na posebnem obrazcu, ki ga dobite pri svetovalni delavki.

Otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih razvoja, usmerjenim v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi organizacija ter način izvajanja programa in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Glede na vrsto in stopnjo otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje, se dodatna strokovna pomoč izvaja individualno v oddelku ali izven. Prav tako se otroku prilagodijo prostor in pripomočki.

V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko usmerijo:

  • otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju;
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;
  • gluhi in naglušni otroci;
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
  • gibalno ovirani otroci;
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
  • dolgotrajno bolni otroci;
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica, pripravi za otroka s posebnimi potrebami individualiziran progam, v katerem so opredeljeni cilji, ki naj bi jih otrok v tekočem letu dosegel, kakor tudi prilagoditve, ki so nujno potrebne za napredek in uspeh posameznega otroka. Program se med letom spremlja, vrednoti in prilagaja otrokovemu napredku. Pri izdelavi individualiziranega programa imajo pomembno vlogo tudi starši, ki svojega otroka najbolje poznajo in lahko kvalitetno prispevajo s svojimi opažanji o otrokovem vedenju doma, navadah, šibkih in močnih področjih, …

Otrok pri urah dodatne strokovne pomoči skozi igro usvaja posamezne spretnosti, razvija nova znanja in se s pomočjo majhnih, njemu prilagojenih korakov spopada s težavami na posameznih področjih razvoja, pri čemer doživlja uspehe, kar ugodno vpliva na razvoj njegove samopodobe.

Pri tem je izrednega pomena dobro sodelovanje in izmenjava informacij med izvajalci dodatne strokovne pomoči in starši ter strokovnimi delavci vrtca.

Če torej opazite kakršnokoli odstopanje v otrokovem razvoju, nikar ne odlašajte. Nekatere težave je možno, v kolikor so obravnavane pravočasno, odpraviti. V kolikor jih ni možno odpraviti v celoti, pa je pomembno predvsem to, da otroka naučimo, kako učinkovito živeti s temi težavami, ne da bi ga ovirale v življenju in mu preprečevale doseganje uspeha na ostalih področjih.